مخزن اکسیژن مایع

اکسیژن مایع اکسیژن مایع  یک مایع برودتی است، به این معنا که نقطه جوش معمولی آن از منفی ۹۰ درجه سانتیگراد کمتر می باشد. دمای اکسیژن مایع حدود منفی ۱۸۰ درجه سانتیگراد می باشد.. از گاز اکسیژن به صورت مایع اکسیژن نیز استفاده می شود، ولی بیشتر به صورت مایع…